I - ga ở bệnh viện mắt bốc khói
Bệnh viện mắt khóii - station