Optometric lý do tại sao đầu tiên kiểm tra khung cảnh tượng

Một y sĩ nhãn khoa để kiểm tra của bạn cũ kính khung đo mỗi chuyên nghiệp trong optometry y sĩ nhãn khoa phải là một bước trước. Điều này chủ yếu là bởi vì bởi checkingthe kính cũ, kính cho các chiến dịch optometry để điều tra Dai Jingshi. Andcontent của cuộc khảo sát bao gồm:


1, gương: cảnh tượng bao gồm hình cầu, hình trụ và trục, và như vậy;

2, vị trí Quang Trung tâm: đó là không có hiện tượng trong quang Trung tâm thay đổi;

Chặng 3, khung, gương, cấu trúc khung kính;

4, điều chỉnh thị giác;