Trong việc chuẩn bị kính hộp optometrists làm thế nào để đi qua một quá trình trước khi

Trước khi

Trước khi chuẩn bị trong khung kính của chúng tôi, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người dân được thực hiện trong một tình huống đen tối, nó chắc chắn sẽ gặp phải "Jerry chế tạo" xảy ra. Hiểu quá trình khúc xạ, kính là rất cần thiết. Theo đặc điểm kỹ thuật optometry chuyên nghiệp quốc gia, bộ nhớ cho sự tiện lợi của khách hàng của chúng tôi, bây giờ là hoàn thành 4 bước 8 cho bạn tham khảo.


Bước đầu tiên: tiếp nhận bao gồm các chẩn đoán, tư vấn, sản phẩm giới thiệu;


Phần II: các điều tra sơ bộ của Optometry bao gồm hai loại hoạt động:

1, see: ngoài mắt, kết mạc, giác mạc và mắt kiểm tra;

2, Cha Jing: Cha Yuan Dai Jing, gương, Quang Trung tâm, điều kiện khắc phục và kết cấu của gương ban đầu.


Bước ba: mục tiêu

1, Ker/Refractometer phòng (không có thiết bị này không được tìm thấy)

2, retinoscopy kiểm tra.